Regulamin sklepu internetowego
Business Education Network

 

§ 1 Definicje

 1. BEN lub Organizator – Business Education Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem al. Marcina Kromera 51A, 51-163 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001030494, NIP 8952256030, nr REGON 525067176, kapitał zakładowy 25000,00 zł. 
 2. Uczestnik – osoba, która nabyła Bilet na wydarzenia organizowane przez BEN poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży z BEN i/lub biorąca udział w Wydarzeniu. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego; 
 4. Wydarzenie – konferencja, szkolenie, spotkanie integracyjne, warsztaty organizowane przez BEN. 
 5. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG; 
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG; 
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług w ramach Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 8. Bilet – bilet wstępu na wydarzenie organizowane przez BEN; 
 9. Koszyk – funkcjonalność Serwisu internetowego, w ramach której Użytkownik może dokonać wyboru rodzaju i liczby Biletów do zakupu, umożliwiająca ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym formy płatności i danych do rachunku; 
 10. Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem https://benedunetwork.com, prezentująca organizację prowadzoną przez BEN oraz umożliwiająca zakup Biletów na Wydarzenia. 
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu; 
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu, zawarta pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, w trybie określonym w Regulaminie; 
 13. Polityka prywatności – dokument zamieszczony w odpowiedniej zakładce na Stronie internetowej określający zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego;

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania za pośrednictwem Serwisu Biletów na Wydarzenia organizowane przez BEN. 
 2. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej https://benedunetwork.com w zakresie, w jakim za pośrednictwem strony jest możliwe dokonanie zakupu biletów na Wydarzenia, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Organizatora na rzecz Użytkowników. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Organizatorem a Użytkownikami poprzez przystąpienie do zakupu biletów na Wydarzenie. Niniejszy Regulamin składa się na treść umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami. 
 3. Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. Postanowienia Regulaminu obowiązują Uczestników Wydarzenia oraz Użytkowników strony internetowej https://benedunetwork.com 
 5. Zakup biletu na Wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 
 6. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością BEN. 
 7. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody BEN któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu i stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego BEN i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 3 Wymagania techniczne Serwisu internetowego

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego, w tym dokonania zakupu Biletów na Wydarzenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  • posiadanie urządzenia z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową, umożliwiającą odbieranie strony internetowej;
  • dostęp do sieci Internet;
  • aktywny adres poczty e-mail. 
 2. Dostępność Serwisu internetowego może być zależna od urządzenia, na którym Użytkownik uruchamia dostęp do Serwisu, posiadanych przez Użytkownika pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Organizator nie odpowiada za brak dostępności Serwisu oraz brak możliwości zakupu Biletów wynikający z powyższych przyczyn. 
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego.

 

§ 4 Ogólne warunki zakupu Biletów

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zakupu biletów na Wydarzenia organizowane przez BEN. 
 2. Aby uczestniczyć w Wydarzeniu, każdy Uczestnik obowiązkowo powinien dokonać zakupu Biletu poprzez link do zapisów na dane Wydarzenie. Obowiązek zakupu Biletu dotyczy każdego Uczestnika, zaś brak biletu wiąże się z utratą prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu. 
 3. Użytkownik może dokonać zakupu lub złożyć zamówienie na zakup Biletu przez cały okres trwania sprzedaży, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 4. Organizator poinformuje w Serwisie o wcześniejszym zakończeniu sprzedaży z powodu wyczerpania Biletów. 
 5. Warunkiem dokonania zakupu Biletów zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Użytkownik akceptuje treść Regulaminu. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Biletów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

§ 5 Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Użytkownik składając Zamówienie, składa BEN ofertę kupna określonego Biletu na Wydarzenie na warunkach podanych w opisie Wydarzenia. 
  2. Ceny Biletów podane w Serwisie, wyrażone są polskich złotych oraz są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT. 
  3. Cena Biletów uwidoczniona w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika. Ewentualne zmiany cen Biletów w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Użytkownika. 
  4. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie formularza Zamówienia. 
  5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
  6. W przypadku gdy BEN będzie zmuszony przed Wydarzeniem, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Uczestnikiem, niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika. 
  7. W sytuacji, o której mowa powyżej Uczestnikowi przysługuje prawo do:
   • przyjęcia proponowaną przez BEN zmianę Umowy Sprzedaży
   • odstąpienia od Umowy Sprzedaży z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Uczestnika świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

   O swojej decyzji Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować BEN.

  8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika Zamówienia przez easycart (kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Wydarzenia w Serwisie wskazano inaczej. 
  9. Po złożeniu Zamówienia BEN niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia. 
  10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona odpowiednim dowodem zakupu, który będzie wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w formularzu Zamówienia. 
  11. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane 
  12. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Organizator przesyła, na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Biletów, wskazujące przedmiot Zamówienia, cenę, jak również treść Regulaminu i informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży, zapisane w postaci pliku PDF.  

 

§ 6 Sposoby płatności

 1. Obsługę procesu Zamówienia Biletu, w tym obsługę płatności za Bilet oraz realizację obowiązków, o których mowa w §5 BEN powierzył podmiotowi prowadzącemu serwis easycart dostępny pod adresem www.easycart.pl. Podmiot prowadzący easycart działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz BEN. 
 2. BEN umożliwia opłacenie Zamówienia za pośrednictwem metod płatności dostępnych w easycart. 
 3. Użytkownik po zapoznaniu się z opisem Wydarzenia w celu zakupu Biletu, w tym opłacenia, po kliknięciu w odpowiedni przycisk, zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę easycart. 
 4. W celu skorzystania z wszystkich funkcji easycart, w tym nabywania Biletów od BEN za pośrednictwem easycart, Użytkownik musi zarejestrować się w easycart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem easycart dostępnym pod adresem https://easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych. 
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Użytkownik dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za Bilet. 

 

§ 7 Warunki wykonania Umowy Sprzedaży, odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Bilet może być wykorzystany jedynie przez Uczestnika, tj. osobę, która zakupiła Bilet. 
 2. Uczestnik nie może przenieść własności Biletu na inną osobę, chyba że za zgodą Organizatora, po nawiązaniu przez Uczestnika indywidualnego kontaktu z Organizatorem. Organizator nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeniesienie własności Biletu. 
 3. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 i następne ustawy o prawach konsumenta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał na adres info@benedunetwork.com lub adres Organizatora informację dotyczącą odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Organizator zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Uczestnik wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w §4.1. powyżej – wówczas Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 
 6. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnik do opłacenia Zamówienia, chyba że Uczestnik zgodził się na inne rozwiązanie. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Organizator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Organizatorowi, jak i Uczestnikowi. 
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego. 
 10. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §7 Regulaminu. 
 11. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Organizatorem posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 12. Niezależnie od powyższego odstąpienie przez Uczestnika od Umowy Sprzedaży może nastąpić w drodze wyjątku, na podstawie indywidualnej zgody udzielonej przez Organizatora, na uzasadniony wniosek Uczestnika. Wniosek o wyrażenie zgody na zwrot Biletu może zostać przesłany na adres e-mail Organizatora info@benedunetwork.com. W przypadku akceptacji wniosku, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę Biletu. Zwrot nastąpi na dane do przelewu wskazane przez Uczestnika. 

 

§ 10 Udział w Wydarzeniu

 1. W celu umożliwienia Uczestnikowi wejście na Wydarzenie, Organizator przy wejściu może zeskanować kod QR i/lub poprosić Uczestnika o okazanie dokumentu tożsamości. Organizator nie wydaje fizycznych Biletów ani wejściówek na Wydarzenie. 
 2. Uczestnik nie może wnosić na Wydarzenie:
  • napojów alkoholowych,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych, pirotechnicznych,
  • przedmiotów niebezpiecznych (broni, ostrych narzędzi, etc.),
  • jakichkolwiek niedozwolonych środków lub substancji. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim Uczestników znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku Wydarzenia i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcje na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Wydarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). 
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Klient jest uprawniony według swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie, (o ile Organizator będzie dysponował wolnymi miejscami) lub do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołania Wydarzenia oraz żądania zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 7 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Serwisie, Użytkownik może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmian. 
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Klub lub wskutek działania siły wyższej. 
 8. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem przez Uczestnika i powoduje wygaśnięcie po stronie Uczestnika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych. 
 9. Uczestnik zobowiązuje się:
  • zapoznać się i przestrzegać obowiązujących w miejscu Wydarzenia regulaminów, przepisów BHP i PPOŻ.
  • w trakcie Wydarzenia powstrzymywać się od działań mogących zakłócić porządek Wydarzenia lub zagrozić bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu.
  • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym będzie miało miejsce Wydarzenie,
  • stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora lub (jeśli zostaną wezwane) odpowiednich służb. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia Uczestnika, który narusza zasady bezpieczeństwa, w tym obowiązki wskazane w ust. 5 powyżej. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji, przerwania Wydarzenia lub zmiany jego programu, jak również do wezwania odpowiednich służb porządkowych (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej), jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne zasady bezpieczeństwa.
 12. Organizator może odmówić Uczestnikowi, który został usunięty z Wydarzenia możliwości zakupu biletu na przyszłe wydarzenia organizowane przez Organizatora.  
 13. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu.

 

§ 11 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie trwania Wydarzenia, w związku z Wydarzeniem lub przy okazji Wydarzenia. Uczestnik odpowiada w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim zarówno wobec Organizatora jak i osób trzecich (w szczególności innych Uczestników). W przypadku, gdy Organizator naprawi podmiotowi trzeciemu szkodę wyrządzoną przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi wyłożone z tego tytułu kwoty. 
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu nieuzasadnionego uruchomienia przez tego Uczestnika systemu ochrony PPOŻ (czujki dymu, ROP) w miejscu Wydarzenia. W przypadku, gdy koszty nieuzasadnionego uruchomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pokryje Organizator, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi równowartość uiszczonych z tego tytułu kwot. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub utracone podczas Wydarzenia, w szczególności za rzecz wniesione do miejsca Wydarzenia lub w nim pozostawione.
   

§ 12 Utrwalenie przebiegu wydarzenia

 1. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 2. W toku zakupu Biletów na Wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, jego głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych podczas Wydarzenia. 
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
  • publicznego udostępniania w sieci Internet, poprzez wykorzystanie w celach promocyjnych na stronie internetowej Organizatora lub operatora Aplikacji oraz na ich profilach w mediach społecznościowych,
  • wykorzystania w materiałach informacyjnych z Wydarzenia. 
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Wydarzeniu. 

 

§ 13 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest BEN. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BEN – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez BEN, podanych przez Użytkownika w związku z zakupami w Serwisie jest realizacja Zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na BEN obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes BEN, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży. 
 4. Dane Użytkownika podane w związku z zakupami w Serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku):
  • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Użytkownikiem a BEN;
  • na BEN przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub BEN, związanych z umową zawartą przez Serwis;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes BEN. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora

   a także prawo: 
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez BEN). 
 6. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z BEN przy wykorzystaniu danych z Regulaminu. 
 7. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 14 Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem Wydarzenia, Użytkownik powinien poinformować Organizatora. 
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze sprzedażą Biletów oraz przebiegiem Wydarzenia na adres e-mail Organizatora info@benedunetwork.com. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt,
  • informacje dotyczące zakupionego Biletu,
  • opis reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądanie Użytkownika w związku ze zgłoszeniem. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa. Od decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.

 

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Organizator informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php 
 1. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. 
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Organizatora jak i Konsumenta. 
 3. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym Organizatora. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  • błędów w Regulaminie,
  • podjęcia przez Organizatora działań mających na celu usprawnienie działania Serwisu internetowego, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,
  • gdy ma to na celu poprawę ochrony prywatności Użytkowników czy zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa. 
 3. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.